EU Fenntarthatósági Rendelete

Közzététel a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló 2019/2088/EU Rendelet (továbbiakban: SFDR) 3. és 4. cikkében megfogalmazott, a fenntarthatósági kockázatok befektetési döntéshozatali eljárásokba történő integrálásáról és a befektetési döntéseknek a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásainak átláthatóságáról

Jelen közzétételben foglaltakat az Erste Alapkezelő Zrt. (Társaság) a kezelésében lévő valamennyi kollektív befektetési forma és portfólió vonatkozásában egyaránt alkalmazza.

A befektetési döntések fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb - jelentős vagy a Társaság és a tulajdonosának az Erste Asset Management GmbH-nak a meglátása szerint feltehetően jelentős - káros hatásokat az alábbiakban mutatjuk be.

Közzététel a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló 2019/2088/EU Rendelet (továbbiakban: SFDR) 5. cikkében foglaltakról

 

A Javadalmazási Politika átláthatósága a fenntarthatósági kockázatok integrálásának összefüggésében

Az Erste Alapkezelő Zrt (továbbiakban: Alapkezelő) Javadalmazási Politikájában leírt javadalmazási rendszer előmozdítja a fenntarthatósági kockázatok megfelelő és hatékony kezelését az SFDR rendeletben meghatározottak szerint, és összhangban áll az Alapkezelő, valamint az EAM-csoport fenntarthatósági stratégiáival.

Az Alapkezelő Javadalmazási Politikájában a fenntarthatósági kockázatok figyelembevételekor különös gondot fordít arra, hogy a fenntarthatósági kockázatok tekintetében ne ösztönözzön túlzott kockázatvállalásra, és hogy a javadalmazási struktúra kapcsolódjon egy kockázattal súlyozott teljesítményhez

Ennek megfelelően a fenntarthatósági kockázatok befektetési folyamatokba történő integrálása beépül az alap- és a portfóliókezelés teljesítményértékelésébe. Az Alapkezelő törekszik arra, hogy a fenti elvek megvalósulását a Munkavállalók részére meghatározott egyéni KPI-ok teljesítésén keresztül mérje.

Közzététel az SFDR 6. cikkének megfelelően - a fenntarthatósági kockázatok integrálásáról

A fenntarthatósági kockázat olyan környezeti, társadalmi vagy irányítási esemény vagy körülmény, melynek bekövetkezése, illetve fennállása tényleges vagy potenciális, lényeges negatív hatást gyakorolhat a befektetés értékére.

A fenntarthatósági kockázatok nem tekintendők külön kockázattípusnak, mivel azoknak tükröződniük kell a meglévő kockázati kategóriákban, tekintettel arra, hogy azok befolyásolják azokat a meglévő kockázatokat, amelyeknek a portfólió potenciálisan ki van téve.

Az Erste Alapkezelő Zrt. (Társaság) a következő releváns fenntarthatósági kockázatokat azonosította:

▪ Az éghajlatváltozás hatásainak enyhítésével, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodással és az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való áttéréssel, a biodiverzitás védelmével, a hatékony erőforrás-gazdálkodással, valamint a hulladék- és egyéb szennyezőanyag-kibocsátással kapcsolatos környezeti kockázatok.

▪ A munkaügyi és biztonsági feltételekkel, az elismert munkaügyi normák betartásával, az emberi jogok tiszteletben tartásával és a termelés biztonságával kapcsolatos társadalmi kockázatok.

▪ Az irányítási kockázatok, amelyek a vállalat vezető testületeinek átvilágításával, a vesztegetés és a korrupció leküzdésére irányuló intézkedésekkel, valamint a vonatkozó törvények és rendeletek betartásával kapcsolatosak.

A közvetlen befektetésekre alkalmazandó minimális követelmények jelentik Társaság által kezelt valamennyi portfólióra vonatkozó alapvető környezeti fenntarthatósági követelményeket. A minimális követelmények betartása érdekében az Társaság három kategóriában alkalmaz tiltólistát a kibocsátókkal szemben:

 

Szénbányászat

A szénbe történő befektetés szigorú korlátozásával a Társaság hozzájárul az üvegházhatású gázok nagy mértékű kibocsátása elleni intézkedésekhez, valamint hosszútávon annak a piacról történő kiszorításához.

 

Fegyvergyártás és fegyverkereskedelem

A vitatott fegyverek (gyártásának és kereskedelmének) kizárása, amelyeket nemzetközi egyezmények tiltanak az általuk a civil lakosságnak okozott óriási szenvedés miatt.

 

Fokozott átvilágítás

A társadalmi és etikai elvek betartása érdekében a Társaság kizárja azon kibocsátókat is befektetései közül, amelyek gyermekmunkával, pornográfiával köthetőek össze, valamint kizárja az élelmiszer-spekulációs ügyletek kötését.

A fentiekben ismertetett követelmények érvényesülnek akkor is, amikor a Társaság az Erste cégcsoport által kezelt befektetési alapokat vásárol. Azon esetekben pedig, amikor Társaság nem az Erste cégcsoport kezelésében lévő befektetési alapokat kívánja megvásárolni a kezelt portfóliókba, a megvásárolni kívánt alapok kiválasztásakor törekszik a fentiekben ismertetett követelményeknek való megfelelésre.

Ezen minimális követelményeknek történő megfelelést a Társaság Értékpapír Jóváhagyási Folyamatának keretében valósítja meg.

A fenntarthatósággal kapcsolatos nyers adatok gyűjtését és elemzését a Társaság tulajdonosa (Erste Asset Management GmbH) látja el, ehhez külső szolgáltatók adataira is támaszkodik. Tekintettel arra, hogy a felhasznált adatok hiányosak, pontatlanok lehetnek, illetve előfordulhat, hogy ideiglenesen nem érhetők el, ezért fennáll annak a kockázata, hogy egy értékpapírt vagy egy kibocsátót nem lehet megfelelően besorolni.

A Társaság a fenntarthatósági kockázatok befektetési döntésekben történő integrálásakor a cégcsoport szinten kidolgozott, saját minősítési modelljét, az ún.: ESGenius-t alkalmazza. Ennek a minősítési modellnek célja, hogy a piacon uralkodó fenntarthatósági irányzatokat (etika-orientált megközelítés ill. kockázati nézet) kombinálja és egy összetett statisztikai mérőszámot állítson elő a kibocsátókra. A különböző szolgáltatók adatainak ötvözésével csökkenthető az adathiányok kockázata és elvégezhető az eltérő nézetek hitelességének ellenőrzése.

A saját minősítési modell során figyelembe vett kritériumokat az Erste Asset Management GmbH fenntarthatóságról szóló kézikönyve tartalmazza, amely az alábbi helyen tekinthető meg:

https://www.erste-am.hu/hu/maganbefektetok/fenntarthatosag

A portfóliókezelés során felhasználni kívánt értékpapírok kiválasztásakor a Társaság a fenntarthatósági kockázatokra kiemelt hangsúlyt helyez.

A fenntarthatósági kockázatoknak az egyes portfóliók hozamára gyakorolt várható hatásának előre tekintő értékelése azt eredményezi, hogy az adott porfólió teljesítménye eltérhet a hasonló összetételű, hasonló befektetési startégiát megvalósító portfóliókétól ill. alacsonyabb megtérülést érhet el bizonyos piaci időszakokban.

A Társaság álláspontja szerint, a fenntarthatósági kockázatok figyelembevétele pozitívan befolyásolhatja a hozamot, mivel azon kibocsátók értékpapírjai, amelyek magasabb fenntarthatósági kockázattal bírnak, alacsonyabb súllyal kerülnek be a befektetési portfólióba, így enyhíthetők vagy teljesen elkerülhetők az aránytalanul gyenge eredmények az esetleges fenntarthatósági kockázati esemény bekövetkezése miatt.

Jogi nyilatkozat

Az Erste Alapkezelő Zrt. által kezelt befektetési alapokra vonatkozó információkkal kapcsolatos nyilatkozat

A honlapon megjelenített információk az Erste Alapkezelő Zrt. (Társaság) (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: E-100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) által hitelesnek tartott forrásokon alapulnak, de azokért a Társaság felelősséget nem vállal. A megjelenített információk nem minősíthetők befektetésre való ösztönzésnek, befektetési tanácsadásnak, befektetési ajánlásnak, elemzésnek, portfólió jelentésnek, értékpapír jegyzésére, vételére, eladására vonatkozó felhívásnak, vagy ajánlatnak, azok kizárólag tájékoztatásul szolgálnak.

A tőkepiaci és makrogazdasági helyzetet, a befektetések és azok hozamainak alakulását olyan tényezők alakítják, melyre a Társaságnak nincs befolyása, a befektető által hozott döntés következményei a Társaságra nem háríthatók át.

A megjelenített információk nem teljes körűek, az adatok csak tájékoztató jellegűek. A megjelenített vélemények a készítők egyedi véleményét tükrözik, a befektetők számára nem szolgálhatnak hivatkozási alapként. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a múltbeli adatok alapján nem lehetséges a jövőbeni teljesítményre vonatkozó megbízható információt levonni!

A megjelenített elemzések és következtetések általános érvényűek, és nem veszik figyelembe az egyes befektetők hozamelvárásait, jövedelmi helyzetét, kockázatviselési hajlandóságát, valamint az alkalmazandó adókat.

Felhívjuk figyelmét, hogy az értékpapírokba történő befektetések az itt felsoroltakon túl további kockázatokat vonnak maguk után.

Befektetési döntés előtt minden esetben tájékozódni kell a befektetési alapok vételéhez és visszaváltásához, valamint az értékpapírszámla vezetéséhez kapcsolódó aktuális díjakról, továbbá óvatosan mérlegelni szükséges a befektetés tárgyát, kockázatát és a befektetésekből származó esetleges károkat. Megalapozott befektetői döntés csak az adott alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata ismeretében hozható, amelyek az Erste Befektetési Zrt.-nél, a www.erstealapkezelo.hu honlapon, valamint az ERSTE Bank Hungary Zrt. fiókhálózatában rendelkezésre állnak.

 

Jogi nyilatkozat

Az Erste Asset Management GmbH által kezelt befektetési alapokra
vonatkozó információkkal kapcsolatos nyilatkozat

A honlapon megjelenített adatok forrása - eltérő megjelölés hiányában - az Erste Asset Management GmbH. Az Erste Asset Management GmbH hivatalos nyelve a német és az angol.

Az ÁÉKBV-alapokra vonatkozó tájékoztatók (valamint annak esetleges módosításai) a befektetési alapokról szóló 2011. évi osztrák törvény (InvFG) rendelkezéseinek megfelelően Amtsblatt zur Wiener Zeitung hivatalos közlönyében jelennek meg.

Az Erste Asset Management GmbH által kezelt alternatív befektetési alapra vonatkozóan a tájékoztató, az alternatív befektetési alapkezelőkre vonatkozó törvény (AIFMG) 21. §-a szerinti befektetői információk, valamint a Kiemelt Befektetői Információk/ KID mindenkor hatályos szövegváltozata elérhető a www.erste-am.com honlapon, és a mindenkori alapkezelő, valamint a mindenkori letétkezelő székhelyén térítésmentesen rendelkezésre áll. A tájékoztató legutóbbi közzétételének pontos dátumára, különböző nyelveken elérhető a Kiemelt Befektetői Információra/KID-re, valamint a dokumentumok esetleges további átvevőhelyeinek listájára vonatkozó információk a www.erste-am.com  honlapon tekinthetők meg.

A honlapon megjelenített információk befektetőink kiegészítő tájékoztatását szolgálják, és az információk összeállításával megbízott személyek ismeretein alapul. Elemzéseink és végkövetkeztetéseink általános jellegűek, és nem veszik figyelembe az egyes befektetők egyéni igényeit a hozamok, adózási helyzet vagy kockázatvállalási hajlandóság tekintetében. A múltbeli hozam nem jelent garanciát a jövőbeli teljesítményre nézve.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az értékpapírokba történő befektetés a hozamlehetőség mellett kockázatokat is magában rejt. A befektetési jegy árfolyama emelkedhet és csökkenhet is. A devizaárfolyam változások pozitív és negatív hatással egyaránt lehetnek a befektetés értékére. Emiatt, előfordulhat, hogy a visszaváltáskori befektetés összege alacsonyabb, mint a befektetési jegy vásárlásakor befektetett összeg. Megalapozott befektetői döntés a hatályos Tájékoztató és Kezelési Szabályzat, valamint az AIFMG 21. §-ának megfelelően összeállított befektetői tájékoztató ismeretében hozható, melyből tájékozódhat a befektetési jegy vásárlásához kapcsolódó költségekről, valamint a kockázatokról.

Amerikai állampolgárok befektetési jegy vásárlására vonatkozó korlátozásokról a Tájékoztató és az AIFMG 21. §-ának értelmében a Kiemelt Befektetői Információk ide vonatkozó részeiből tájékozódjon.

Tévedések jogát fenntartjuk.