EU Fenntarthatósági Rendelete

Közzététel a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló 2019/2088/EU Rendelet (továbbiakban: SFDR) 3. és 4. cikkében megfogalmazott, a fenntarthatósági kockázatok befektetési döntéshozatali eljárásokba történő integrálásáról és a befektetési döntéseknek a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásainak átláthatóságáról

Jelen közzétételben foglaltakat az Erste Alapkezelő Zrt. (Társaság) a kezelésében lévő valamennyi kollektív befektetési forma és portfólió vonatkozásában egyaránt alkalmazza.

A befektetési döntések fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb - jelentős vagy a Társaság és a tulajdonosának az Erste Asset Management GmbH-nak a meglátása szerint feltehetően jelentős - káros hatásokat az alábbiakban mutatjuk be.

Fenntartható befektetés: valamely környezeti célkitűzéshez hozzájáruló gazdasági tevékenységbe történő befektetés, amelyet például az energiafelhasználásra, a megújuló energia felhasználására, a nyersanyagfelhasználásra, a vízfelhasználásra, a földhasználatra, a hulladéktermelésre, az üvegházhatásúgáz-kibocsátásra, vagy a biológiai sokféleségre és a körforgásos gazdaságra gyakorolt hatásra vonatkozó alapvető erőforrás-hatékonysági mutatókkal mérnek, vagy valamely társadalmi célkitűzéshez hozzájáruló gazdasági tevékenységbe történő befektetés, különösen az egyenlőtlenség elleni küzdelemhez hozzájáruló befektetések, a társadalmi kohéziót, a társadalmi integrációt és a munkaügyi kapcsolatokat erősítő befektetések, illetve a humán tőkébe vagy a gazdaságilag vagy szociálisan hátrányos helyzetű közösségekbe történő befektetések, amennyiben e befektetések nem járnak e célkitűzések egyikére nézve sem jelentős káros hatással, továbbá ha a befektetést befogadó vállalkozások helyes vállalatirányítási gyakorlatokat követnek, különös tekintettel a szilárd irányítási struktúrák, a munkavállalói kapcsolatok, az érintett személyzet javadalmazása és az adójogszabályok betartása tekintetében.

Fenntarthatósági kockázat: olyan környezeti, társadalmi vagy irányítási esemény vagy körülmény, melynek bekövetkezése, illetve fennállása tényleges vagy potenciális, lényeges negatív hatást gyakorolhat a befektetés értékére

Fenntarthatósági tényezők: környezeti, társadalmi és munkavállalói kérdések, az emberi jogok tiszteletben tartása, valamint a korrupció és a vesztegetés elleni küzdelemmel kapcsolatos kérdések.

A fenntartható befektetési megközelítésének alapját az ENSZ Felelős Befektetési Elvei (Principles of Responsible Investing, PRI) adják. A PRI egy befektetői kezdeményezés, amely együttműködik az ENSZ Környezetvédelmi Programjának Pénzügyi Kezdeményezésével (UNEPP FI) és az ENSZ Globális Megállapodásával (UN Global Compact). A PRI aláírásával az Erste Asset Management (továbbiakban: EAM) elkötelezte magát amellett, hogy befektetési döntései meghozatalakor figyelembe veszi az alábbi elveket: 

1.      a környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) kritériumok integrálása a befektetési elemzésekbe és a döntéshozatali folyamatokba.

2.      az ESG kritériumok beépítése a szerepvállalási politikába és a gyakorlatba,

3.      törekvés arra, hogy a ESG kritériumokról megfelelő információkat hozzanak nyilvánosságra azok a vállaltok, amelyekbe az EAM befektet

4.      a PRI a befektetési üzletágon belüli bevezetésének és alkalmazásának támogatása.

5.      együttműködés az ENSZ Felelős Befektetési Elvei alkalmazása hatékonyságának növelése érdekében.

6.      beszámolás az ENSZ Felelős Befektetési Elvei alkalmazása terén végzett tevékenységekről és az elért eredményekről

Az EAM és leányvállalatként a Társaság is a termékstratégiája részeként különös figyelmet fordít a fenntarthatósági kockázatoknak a befektetési döntéshozatali folyamatokban való figyelembevételére. Új termékek bevezetésekor, illetve a meglévő termékek folyamatos fejlesztése során egyértelmű előnyt élveznek azok a befektetési stratégiák, melyek illeszkednek ezen stratégiai irányultságunkhoz. A már kínált termékek legalább évente felülvizsgálatra kerülnek és amennyiben lehetséges, a vonatkozó befektetési stratégián belül nagyobb teret adnak a fenntarthatósági kockázatok figyelembevételének.

Az EAM és a Társaság szintén kiemelt figyelmet fordít a fenntarthatósági elvekre saját befektetései terén. Adott esetben az EAM ESG szakértői is bevonásra kerülnek a Társaság saját portfóliójához kapcsolódó befektetések döntéshozatali folyamatába.

Az EAM eljárásokat dolgozott ki a főbb káros hatások mérlegelésére, valamint átvilágítási stratégiákat alakított ki a befektetési döntések fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros hatásaira vonatkozóan.

Az átvilágítási folyamat alapvetően a következő elemekből áll:

  • a kockázatkezelésen belüli mennyiségi előírások és korlátozások rendszeres felülvizsgálata
    • pozitív listák és/vagy
    • negatív listák segítségével;
  • további támogató (mennyiségi) értékelések végzése a kockázatkezelés keretében a feltételezések valószínűségének ellenőrzése érdekében és további (releváns) információ biztosítása a vezetés számára;
  • a folyamatok, és a dokumentációk belső védelmi vonalak (pl.: Kockázatkezelés, Belső ellenőrzés, Compliance stb.  terület által) által történő felügyelete, rendszeres felülvizsgálata

Az EAM folyamataiba beépítésre kerültek a releváns pénzügyi kockázatok és a releváns fenntarthatósági kockázatok integrálását biztosító elemek.

A fenntarthatóság szempontjából főbb káros hatások és mutatók meghatározására és rangsorolására vonatkozó stratégiák

Az EAM szervezetén belül a különböző fenntarthatósági hatások és fenntarthatósági mutatók kezelésére egy ún.: ESG eszköztár került kialakításra. Az eszköztár (eszközök) nem minden elemét alkalmazzuk minden befektetési stratégiában. Ehelyett az egyes eszközök használatát az adott befektetési stratégia és az abból várható kockázati potenciál alapján határozzuk meg minden egyes befektetési alap, illetve portfólió esetén. Más alapkezelő társaságok befektetési alapjai által kibocsátott befektetési jegyeket vásárlása esetén a cél az, hogy a főbb fenntarthatósági tényezőket és fenntarthatósági mutatókat illetően a lehető legnagyobb legyen konzisztencia az Társaság által kezelt alap vagy portfólió és a megvásárolni kívánt alap között. Az egyes eszközök használatának mértéke bővíthető vagy csökkenthető, ha ez szükséges a rendszeres felülvizsgálat alapján vagy eseti jelleggel. Az alábbi ábra áttekintést nyújt az ESG-eszköztárról.

Általános szabály, hogy az ESG eszköztár Társaság befektetési alapjainak és a kezelt portfóliók mindegyike esetén használható a fenntarthatósági kockázatoknak a befektetési folyamat részeként történő figyelembevételére.

Minimum követelmények

A közvetlen befektetésekre alkalmazandó minimális követelmények jelentik Társaság alapjaira vonatkozó alapvető környezeti és fenntarthatósági követelményeket.

A szénbe történő befektetés szigorú korlátozásával az üvegházhatású gázok legnagyobb mértékű kibocsátása elleni intézkedésekhez, valamint hosszútávon annak a piacról történő kiszorításához járulunk hozzá.

Minimális követelményeinknek emellett társadalmi és etikai elvek is a részét képezik.

Kulcsfontosságú eleme ennek a vitatott fegyverek (gyártásának és kereskedelmének) kizárása, amelyeket nemzetközi egyezmények tiltanak az általuk a civil lakosságnak okozott hatalmas szenvedések miatt.

A társadalmi és etikai elvek betartása érdekében az Alapkezelő kizárja azon kibocsátókat is befektetései közül, amelyek gyermekmunkával, pornográfiával köthetőek össze, valamint kizárja az élelmiszer-spekulációs ügyletek kötését.

Szerepvállalás

A szerepvállalás e szempontból azt jelenti, hogy a Társaság anyavállalata az EAM az üzleti tevékenysége részeként konstruktív, célzott párbeszédet folytat azokkal a társaságokkal, melyekbe befektet annak érdekében, hogy e cégek vezetőinél az üzleti stratégia fenntarthatósági szempontokat figyelembe vevő kialakítását segítse elő. Az EAM egyaránt eljár közvetlenül és olyan befektetői platformokon keresztül, mint a PRI és a CRIC és folytat közös szerepvállalási tevékenységeket elemzést végző szolgáltatókon keresztül. Ezek a projektek hosszabb távúak, így tartós hatással lehetnek a komplex fenntarthatósági folyamatokra, például a gyermekmunka tényleges eltörlésére.

A Társaság munkavállalói lehetőség szerint rendszeresen részt vesznek a kibocsátók által az intézményi befektetők részére szervezett rendezvényeken, különösen prezentációkon, konferenciákon, intézményi találkozókon, továbbá telefonon és/vagy e-mailen kommunikálnak a kibocsátó képviselőivel.

Szavazás

A szavazati jogok gyakorlása az irányítási folyamat szerves része. A Társaság mindenkor hatályos Szerepvállalási és szavazási politikájában foglaltaknak megfelelően gyakorolja a befektetési alapok és a kezelt portfóliók közvetlen tulajdonában álló pénzügyi eszközök által biztosított szavazati jogokat. A cél ebben az esetben a fenntarthatóság vállalati szemléletbe való beépítésének előmozdítása, valamint az egyes, különösen releváns ESG kockázatoknak a célzott kezelése.

Ha az adott társaság üzleti megközelítésében nem kellő mértékű a fenntarthatósági orientáció, nem hagyhatók jóvá a tőzsdén jegyzett társaság igazgatóságának intézkedései vagy a felügyelő bizottsági tagok megválasztása. A környezeti és társadalmi kérdésekre a megoldási javaslatok hivatalosan benyújtásra kerülnek a tőzsdén jegyzett társaság igazgatótanácsához, igennel szavazva a megfelelő részvényesi indítványokra. Etikai, erkölcsi és fenntarthatósági érdekektől függetlenül ez minden befektető pénzügyi érdekeit is szolgálja. A szavazási politikáról részletesebb információk találhatók az Alapkezelő honlapján is

A szerepvállalási és szavazási politikáról további információ található a Társaság weboldalán:

https://www.erste-am.hu/hu/maganbefektetok/rolunk/szerepvallalas

Alkalmazandó szabályok azon befektetési alapokra és portfóliókra, amelyek az SFDR 8. cikke értelmében a környezeti vagy társadalmi jellemzőket, illetve ezek kombinációit mozdítják elő és amelyek a befektetési célból kiválasztott vállalkozások helyes vállalatirányítási gyakorlatokat követnek

A fent leírt alapvető elveken túlmenően a következő szabályok vonatkoznak azon befektetési alapokra és kezelt portfóliókra, amelyek az SFDR 8. cikke alapján, a környezeti vagy társadalmi jellemzőket, illetve ezek kombinációit mozdítják elő és amelyek a befektetési célból kiválasztott vállalkozások helyes vállalatirányítási gyakorlatokat követnek  

Kizárások

A Társaság kizárási feltételei szigorú etikai határvonalat határoznak meg. E kizárási kritériumok nem csupán a befektetők magas szintű etikai követelményeinek hivatottak megfelelni, hanem emellett kifejezetten tiltják az olyan társadalmilag, gazdaságilag és környezetvédelmi szempontból releváns területeken történő befektetéseket, mint az atomenergia, a kőolaj termékek vagy a szénből történő áram előállítás, azok negatív hatása vagy kockázati profilja miatt. Ez közvetlenül hozzájárul a társadalmi és a környezeti lábnyom javításához.

Szabványokon alapuló átvilágítás

A szabványokon alapuló átvilágítás keretében a befektetések abból a szempontból kerülnek megvizsgálásra, hogy megfelelnek-e bizonyos nemzetközi szabványoknak és normáknak a portfóliók fenntarthatósági kockázatának kezelése és korlátozása érdekében. A Társaság befektetési alapjainak kizárási kritériumai figyelembe veszik a vonatkozó nemzetközi normákat az emberi jogoktól a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) munkaügyi szabványain át az ENSZ Globális Megállapodás előírásáig. Az ezeket az elveket megsértő társaságok kizárásra kerülnek annak érdekében, hogy a befektetési alapok semmiképp ne legyenek érintettek ilyen nemzetközi szabványok megsértésében.

Emellett még az alábbi eszközök is alkalmazhatók:

Best-in-class

A best-in-class (kategóriájában a legjobb) megközelítés a ESG kritériumokat arra használja, hogy egy adott gazdasági ágazaton belül a legjobban teljesítőket azonosítsa. Ez a megközelítés ágazat-semleges befektetési stratégiát tesz lehetővé a fenntarthatósági kockázatok részleges csökkentése mellett.

Az EAM a "ESGenius" modellén belüli ESG elemzés a cégeket SRI/ESG kockázati profiljuk alapján értékeli. A best-in-class megközelítéssel a befektetési univerzum a ESG szempontból legjobb társaságokra korlátozódik, és ezáltal biztosítja a legszigorúbb fenntarthatósági előírásoknak történő megfelelést. Középtávon ez hozzájárul célvállalatok fenntarthatósági menedzsmentjének javításához. Az ilyen sikerek egyértelműen láthatók, különösen az európai piacon a javuló átlagos minősítésekkel.

Integráció

A már az értékpapír kiválasztás során jelentkező integráció és a kapcsolódó ESG kockázatok csökkentése révén egyrészt javítható az adott befektetési alap kockázati profilja a fenntarthatósági célokkal nem összhangban lévő, vagy csak kevésbé figyelembe vevő pénzügyi eszközök portfólión belül képviselt alacsonyabb súlya által, másrészt ezáltal biztosítható, hogy a befektetési alap aktívan hozzájáruljon a társadalmi és környezeti problémák elkerüléséhez.

Erre példa a jellemzően javuló karbonlábnyom.

Az ESG kockázatok befektetési döntésekbe történő beépítése által javuló kockázat-korrigált hozamlehetőségeket számos tudományos tanulmány támasztja alá.

Az "ESGenius" nevű belső ESG minősítő modell minden alap- és portfóliókezelő számára hozzáférést biztosít a saját portfóliójuk és az egyedi értékpapírokhoz kapcsolódó releváns ESG információkhoz.

A saját minősítési modell során figyelembe vett kritériumokat az Erste Asset Management GmbH fenntarthatóságról szóló kézikönyve tartalmazza, amely az alábbi helyen tekinthető meg:

Tematikus alapok

A tematikus alapok olyan befektetési alapok, amelyek célirányos befektetéseket hajtanak végre olyan területeken, mint az energiahatékonyság, a megújuló energiaforrások, a fenntartható mobilitás, a körforgásos gazdaság és a társadalmi vagy fejlesztési projektek.

Ezen alapok esetén az adott témakör fenntarthatósági hatására vonatkozóan téma-specifikusan történik a közzététel.

Osztrák Ökocímke és FNG minősítés

Az EAM egyes alapjainak sikerült a pénzügyi piacon jelenleg érvényben lévő fenntarthatósági szabványok szerinti minősítést elnyernie, például FNG minősítést vagy az osztrák ökocímkét. Ezek a független külső értékelések és megerősítések biztosítják az előírt fenntarthatósági követelmények betartását/teljesítését.

Azon befektetési alapokra alkalmazandó eszközök, amelyeknek az SFDR 9. cikke alapján célja a fenntartható célkitűzések elérése

A fent leírt alapvető elveken és szabályokon túlmenően a következő eszköz alkalmazandó a befektetési alapokra az SFDR 9. cikke alapján, amelyek célja a fenntartható célkitűzések elérése: 

Koncentrált fenntarthatósági hatás

Az EAM ún.: „Impact” alapjainak kifejezett befektetési célja, hogy - a várt megtérülés mellett - olyan társadalmi és környezeti kihívásokra megoldást kínáló vállalatokba fektessenek, mint például a klímaváltozás. Ezzel a szándékunk a mérhető pozitív fenntarthatósági hatás elérése.

Ezt az ökológiai vagy társadalmi hozzáadott érték részletesen kiszámolásra kerül és átláthatóan bemutatásra kerül az EAM ezen alapjai esetén. Ezt az egész EAM-re kiterjedő CO2 intenzitás közzétételén és a víz-lábnyom kalkulációján túlmenően végezi az EAM.

A fenntarthatóság szempontjából káros főbb hatások bemutatása és az ezek kapcsán megtett vagy tervezett intézkedések

Az EAM az ESGenius platform segítségével biztosít az alap- és portfóliókezelők részére hozzáférést a releváns ESG adatokhoz, amelyeket így figyelembe lehet venni a befektetési döntések meghozatala során. 

A minimum kritériumok, a kizárási kritériumok, a szabványokon alapuló szűrések és a best-in-class módszer (kategóriájában legjobb megközelítés) aktív alkalmazása révén alacsony szinten tartható azoknak a befektetéseknek az aránya, amelyek előre láthatóan a fenntarthatóság szempontjából káros hatással járhatnak.

Emellett a Szerepvállalási és szavazási politika révén közvetlen befolyás gyakorolható a vállalatokra a fenntarthatósági tényezők előtérbe helyezése vagy megfelelő kezelése érdekében.

Rövid összefoglaló a Társaság szerepvállalási politikájáról, arról, hogy hogyan teljesíti a fenntarthatósággal kapcsolatos irányítási vagy egyéb a részvényesekkel szembeni kötelezettségvállalásait

Aktív tulajdonosi szerepvállalás

Az "aktív tulajdonosi szerepvállalás" alatt a Társaságnak, mint befektetőnek az arra vonatkozó felelősségét értjük, hogy nem csupán az SRI (Social Responsible Investing – társadalmilag felelő befektetés) kritériumait veszi figyelembe az értékpapírok kiválasztásakor, hanem azt is, hogy aktív tulajdonosi szerepvállalással előmozdítja az egyes cégeknél a társadalmi felelősségvállalást, a környezetvédelemet és a nagyobb átláthatóságot szolgáló intézkedéseket.

Különbséget teszünk a szerepvállalás, azaz a cégekkel folytatott formális vagy informális párbeszéd és a szavazás, azaz a szavazati jogok éves közgyűlésen történő gyakorlása közt.

Szerepvállalás

Elkötelezett befektetőként az EAM a fenntarthatósági folyamat részeként aktív párbeszédre törekszik az érintett társaságok vezetőségével. Ezáltal azonosíthatók a környezetvédelemi, a társadalmi és a vállalatvezetési szempontok kezelésének gyengeségei, melyek alapján közös megoldás kereshető e területek fejlesztésére. A szerepvállalás nem csupán felelősség kérdése, hanem hozzájárul a kockázatok minimalizáláshoz, ezáltal pedig javíthatja a befektetés hosszútávú sikerét. Az EAM kizárhatja a befektetési univerzumból azokat a vállalatokat, amelyek következetesen nem hajlandók párbeszédet folytatni.

A szerepvállalás területén a Társaság tulajdonosa, az EAM az alábbi négy stratégiára támaszkodik:

Osztrák elköteleződés

Az ESG kritériumok integrációjának ösztönzése az osztrák vállalatok vezetői döntéseiben befektetői értekezletek / személyes megbeszélések révén.

Együttműködés

A ESG érdekek más befektetőkkel történő egyesítése az EAM érdekeinek hatékonyabb érvényesítése érdekében, különösen nemzetközi társaságok esetén. Ez olyan nemzetközi fenntarthatósági hálózatok támogatásával valósítható meg, mint a PRI, a CRIC és a Sustainalytics' engagement service.

Téma specifikus szerepvállalás

Különleges társadalmi jelentőségű témákra kiterjedő ESG kutatások folytatása. A kutatások eredményeit az alapok kezelői számára hozzáférhetővé teszik, és ez akár befektetés-kivonáshoz is vezethet. Emellett a befektetői nyomás növelhető a kutatás ESG levélben történő feldolgozásával vagy sajtónyilatkozat kiadásával.

ESG párbeszéd

Az ESG-kockázatok figyelembevételének elősegítése a nemzetközi vállalatok vezetői döntéseiben a vezetői szintű párbeszéd révén.

Szavazás

A szavazás az aktív tulajdonosi megközelítés központi pillére. A Társaság mindenkor hatályos Szerepvállalási és szavazási politikájában foglaltaknak megfelelően gyakorolja a befektetési alapok, illetve a kezelt portfóliók közvetlen tulajdonában álló tőzsdei társaságok pénzügyi eszközeihez kapcsolódó szavazati jogokat. A cél ebben az esetben a fenntarthatóság vállalati szemléletbe való beépítésének előmozdítása, valamint az egyes, különösen releváns ESG kockázatoknak a célzott kezelése.

A szerepvállalási és szavazási politikáról további információ található a Társaság weboldalán:

https://www.erste-am.hu/hu/maganbefektetok/rolunk/szerepvallalas

A Társaság évente nyilvánosságra hozza szerepvállalási és szavazási politika végrehajtásáról való tájékoztatását, ideértve a szavazási magatartás általános ismertetését, a legfontosabb szavazatok magyarázatát és – ha ilyenre sor került – a részvényesi képviseleti tanácsadók szolgáltatásainak igénybevételét. Tájékoztatást ad arról, hogyan szavaztak azon társaságok közgyűlésein, amelyeknek a részvényeivel rendelkeznek, kivéve azokat az eseteket, amelyek a szavazás témája vagy a társasági tulajdonrész aránya miatt nem bírnak jelentőséggel.

A Társaság a szerepvállalási és szavazási politikát, valamint az annak végrehajtásáról szóló tájékoztatást a honlapján nyilvánosságra hozza és ott díjmentesen elérhetővé teszi.

Amennyiben a Társaság portfóliókezelési szerződés keretében nyújt portfóliókezelési szolgáltatást a szerepvállalási és szavazási törvény alapján intézményi befektetőnek minősülő ügyfél részére, a Szerepvállalási politika végrehajtásáról szóló tájékoztatás, adatszolgáltatás és jelentéstétel szabályai a felek közötti szerződésben kerülnek szabályozásra.

Hivatkozás a Felelős vállalatirányítási kódexnek és az átvilágításra és a jelentéstételre vonatkozó nemzetközileg elismert szabványoknak történő megfelelésükre

    Magatartási kódex

Az EAM egyetért a jogszabálykövető, etikus és fenntarthatóság-orientált vállalati kultúra alapvető értékeivel, amelynek az alapjait az EAM magatartási kódexben fekteti le és amely kötelező szabályokat tartalmaz mindennapi tevékenységre vonatkozóan.

    Karbonlábnyom

Az EAM minden területen aktívan törekszik a karbonlábnyom csökkentésére. E célból az Üvegházhatású Gáz Protokollnak (Green House Gas Protocol) megfelelően az 1-3 besorolás alapján mérik a kibocsátást. Emellett a megállapított CO2 kibocsátásokat nem csupán nemzetközi szabványokhoz viszonyítják, hanem aktív módon meghatároznak célokat a kibocsátás csökkentésére, és tesznek lépéseket azok elérésére (üzleti utak video-konferenciákkal történő kiváltásával, tömegközlekedés igénybevételével a munkába járáshoz, a papírfelhasználás csökkentésével stb.).

 

A Párizsi Egyezmény céljainak való megfelelés mértéke

A Társaság tulajdonosa, az EAM a Climate Action 100+ kezdeményezés tagja. A Climate Action 100+ egy 2017-ben indított, öt évre szóló befektetői szövetség.

A kezdeményezés célja a 100 legnagyobb üvegházhatású gázkibocsátó kötelezzék kibocsátásuk csökkentésére, valamint a klímakockázat pénzügyi értékelésének a mérlegükben történő szerepeltetésére és üzleti stratégiájuknak a Párizsi Egyezmény céljaihoz történő igazítására.

A 100 címzett társaság együtt az üvegházhatású gázkibocsátás kb. kétharmadáért felelős világviszonylatban. A Climate Action 100+ részeként az Erste Asset Management az OMV AG-vel közösen vállalt vezető szerepet.

Az EAM 2020 májusában döntött a PACTA 2020-hoz való csatlakozásról. A PACTA (Paris Agreement Capital Transition Assessment) egy független, nonprofit szakértői csoport által kidolgozott modell, a pénzügyi portfoliók klímahatásának értékelésére. A cél a pénzügyi portfóliók párizsi klímacéloknak való megfélésének mérése.

2016-ban az EAM volt az első osztrák alapkezelő, amely aláírta a PRI Montreal Pledge egyezményt, amellyel kötelezettséget vállalt, hogy mérje meg és tegye közzé valamennyi részvény- és kötvényalapjának szén- dioxid kibocsátását.

Közzététel a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló 2019/2088/EU Rendelet (továbbiakban: SFDR) 5. cikkében foglaltakról

 

A Javadalmazási Politika átláthatósága a fenntarthatósági kockázatok integrálásának összefüggésében

Az Erste Alapkezelő Zrt (továbbiakban: Alapkezelő) Javadalmazási Politikájában leírt javadalmazási rendszer előmozdítja a fenntarthatósági kockázatok megfelelő és hatékony kezelését az SFDR rendeletben meghatározottak szerint, és összhangban áll az Alapkezelő, valamint az EAM-csoport fenntarthatósági stratégiáival.

Az Alapkezelő Javadalmazási Politikájában a fenntarthatósági kockázatok figyelembevételekor különös gondot fordít arra, hogy a fenntarthatósági kockázatok tekintetében ne ösztönözzön túlzott kockázatvállalásra, és hogy a javadalmazási struktúra kapcsolódjon egy kockázattal súlyozott teljesítményhez

Ennek megfelelően a fenntarthatósági kockázatok befektetési folyamatokba történő integrálása beépül az alap- és a portfóliókezelés teljesítményértékelésébe. Az Alapkezelő törekszik arra, hogy a fenti elvek megvalósulását a Munkavállalók részére meghatározott egyéni KPI-ok teljesítésén keresztül mérje.

Közzététel az SFDR 6. cikkének megfelelően - a fenntarthatósági kockázatok integrálásáról

A fenntarthatósági kockázat olyan környezeti, társadalmi vagy irányítási esemény vagy körülmény, melynek bekövetkezése, illetve fennállása tényleges vagy potenciális, lényeges negatív hatást gyakorolhat a befektetés értékére.

A fenntarthatósági kockázatok nem tekintendők külön kockázattípusnak, mivel azoknak tükröződniük kell a meglévő kockázati kategóriákban, tekintettel arra, hogy azok befolyásolják azokat a meglévő kockázatokat, amelyeknek a portfólió potenciálisan ki van téve.

Az Erste Alapkezelő Zrt. (Társaság) a következő releváns fenntarthatósági kockázatokat azonosította:

▪ Az éghajlatváltozás hatásainak enyhítésével, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodással és az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való áttéréssel, a biodiverzitás védelmével, a hatékony erőforrás-gazdálkodással, valamint a hulladék- és egyéb szennyezőanyag-kibocsátással kapcsolatos környezeti kockázatok.

▪ A munkaügyi és biztonsági feltételekkel, az elismert munkaügyi normák betartásával, az emberi jogok tiszteletben tartásával és a termelés biztonságával kapcsolatos társadalmi kockázatok.

▪ Az irányítási kockázatok, amelyek a vállalat vezető testületeinek átvilágításával, a vesztegetés és a korrupció leküzdésére irányuló intézkedésekkel, valamint a vonatkozó törvények és rendeletek betartásával kapcsolatosak.

A közvetlen befektetésekre alkalmazandó minimális követelmények jelentik Társaság által kezelt valamennyi portfólióra vonatkozó alapvető környezeti fenntarthatósági követelményeket. A minimális követelmények betartása érdekében az Társaság három kategóriában alkalmaz tiltólistát a kibocsátókkal szemben:

 

Szénbányászat

A szénbe történő befektetés szigorú korlátozásával a Társaság hozzájárul az üvegházhatású gázok nagy mértékű kibocsátása elleni intézkedésekhez, valamint hosszútávon annak a piacról történő kiszorításához.

 

Fegyvergyártás és fegyverkereskedelem

A vitatott fegyverek (gyártásának és kereskedelmének) kizárása, amelyeket nemzetközi egyezmények tiltanak az általuk a civil lakosságnak okozott óriási szenvedés miatt.

 

Fokozott átvilágítás

A társadalmi és etikai elvek betartása érdekében a Társaság kizárja azon kibocsátókat is befektetései közül, amelyek gyermekmunkával, pornográfiával köthetőek össze, valamint kizárja az élelmiszer-spekulációs ügyletek kötését.

A fentiekben ismertetett követelmények érvényesülnek akkor is, amikor a Társaság az Erste cégcsoport által kezelt befektetési alapokat vásárol. Azon esetekben pedig, amikor Társaság nem az Erste cégcsoport kezelésében lévő befektetési alapokat kívánja megvásárolni a kezelt portfóliókba, a megvásárolni kívánt alapok kiválasztásakor törekszik a fentiekben ismertetett követelményeknek való megfelelésre.

Ezen minimális követelményeknek történő megfelelést a Társaság Értékpapír Jóváhagyási Folyamatának keretében valósítja meg.

A fenntarthatósággal kapcsolatos nyers adatok gyűjtését és elemzését a Társaság tulajdonosa (Erste Asset Management GmbH) látja el, ehhez külső szolgáltatók adataira is támaszkodik. Tekintettel arra, hogy a felhasznált adatok hiányosak, pontatlanok lehetnek, illetve előfordulhat, hogy ideiglenesen nem érhetők el, ezért fennáll annak a kockázata, hogy egy értékpapírt vagy egy kibocsátót nem lehet megfelelően besorolni.

A Társaság a fenntarthatósági kockázatok befektetési döntésekben történő integrálásakor a cégcsoport szinten kidolgozott, saját minősítési modelljét, az ún.: ESGenius-t alkalmazza. Ennek a minősítési modellnek célja, hogy a piacon uralkodó fenntarthatósági irányzatokat (etika-orientált megközelítés ill. kockázati nézet) kombinálja és egy összetett statisztikai mérőszámot állítson elő a kibocsátókra. A különböző szolgáltatók adatainak ötvözésével csökkenthető az adathiányok kockázata és elvégezhető az eltérő nézetek hitelességének ellenőrzése.

A saját minősítési modell során figyelembe vett kritériumokat az Erste Asset Management GmbH fenntarthatóságról szóló kézikönyve tartalmazza, amely az alábbi helyen tekinthető meg:

https://www.erste-am.hu/hu/maganbefektetok/fenntarthatosag

A portfóliókezelés során felhasználni kívánt értékpapírok kiválasztásakor a Társaság a fenntarthatósági kockázatokra kiemelt hangsúlyt helyez.

A fenntarthatósági kockázatoknak az egyes portfóliók hozamára gyakorolt várható hatásának előre tekintő értékelése azt eredményezi, hogy az adott porfólió teljesítménye eltérhet a hasonló összetételű, hasonló befektetési startégiát megvalósító portfóliókétól ill. alacsonyabb megtérülést érhet el bizonyos piaci időszakokban.

A Társaság álláspontja szerint, a fenntarthatósági kockázatok figyelembevétele pozitívan befolyásolhatja a hozamot, mivel azon kibocsátók értékpapírjai, amelyek magasabb fenntarthatósági kockázattal bírnak, alacsonyabb súllyal kerülnek be a befektetési portfólióba, így enyhíthetők vagy teljesen elkerülhetők az aránytalanul gyenge eredmények az esetleges fenntarthatósági kockázati esemény bekövetkezése miatt.

Jogi nyilatkozat

Az Erste Alapkezelő Zrt. által kezelt befektetési alapokra vonatkozó információkkal kapcsolatos nyilatkozat

A honlapon megjelenített információk az Erste Alapkezelő Zrt. (Társaság) (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: E-100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014) által hitelesnek tartott forrásokon alapulnak, de azokért a Társaság felelősséget nem vállal. A megjelenített információk nem minősíthetők befektetésre való ösztönzésnek, befektetési tanácsadásnak, befektetési ajánlásnak, elemzésnek, portfólió jelentésnek, értékpapír jegyzésére, vételére, eladására vonatkozó felhívásnak, vagy ajánlatnak, azok kizárólag tájékoztatásul szolgálnak.

A tőkepiaci és makrogazdasági helyzetet, a befektetések és azok hozamainak alakulását olyan tényezők alakítják, melyre a Társaságnak nincs befolyása, a befektető által hozott döntés következményei a Társaságra nem háríthatók át.

A megjelenített információk nem teljes körűek, az adatok csak tájékoztató jellegűek. A megjelenített vélemények a készítők egyedi véleményét tükrözik, a befektetők számára nem szolgálhatnak hivatkozási alapként. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a múltbeli adatok alapján nem lehetséges a jövőbeni teljesítményre vonatkozó megbízható információt levonni!

A megjelenített elemzések és következtetések általános érvényűek, és nem veszik figyelembe az egyes befektetők hozamelvárásait, jövedelmi helyzetét, kockázatviselési hajlandóságát, valamint az alkalmazandó adókat.

Felhívjuk figyelmét, hogy az értékpapírokba történő befektetések az itt felsoroltakon túl további kockázatokat vonnak maguk után.

Befektetési döntés előtt minden esetben tájékozódni kell a befektetési alapok vételéhez és visszaváltásához, valamint az értékpapírszámla vezetéséhez kapcsolódó aktuális díjakról, továbbá óvatosan mérlegelni szükséges a befektetés tárgyát, kockázatát és a befektetésekből származó esetleges károkat. Megalapozott befektetői döntés csak az adott alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata ismeretében hozható, amelyek az Erste Befektetési Zrt.-nél, a www.erstealapkezelo.hu honlapon, valamint az ERSTE Bank Hungary Zrt. fiókhálózatában rendelkezésre állnak.

 

Jogi nyilatkozat

Az Erste Asset Management GmbH által kezelt befektetési alapokra
vonatkozó információkkal kapcsolatos nyilatkozat

A honlapon megjelenített adatok forrása - eltérő megjelölés hiányában - az Erste Asset Management GmbH. Az Erste Asset Management GmbH hivatalos nyelve a német és az angol.

Az ÁÉKBV-alapokra vonatkozó tájékoztatók (valamint annak esetleges módosításai) a befektetési alapokról szóló 2011. évi osztrák törvény (InvFG) rendelkezéseinek megfelelően Amtsblatt zur Wiener Zeitung hivatalos közlönyében jelennek meg.

Az Erste Asset Management GmbH által kezelt alternatív befektetési alapra vonatkozóan a tájékoztató, az alternatív befektetési alapkezelőkre vonatkozó törvény (AIFMG) 21. §-a szerinti befektetői információk, valamint a Kiemelt Befektetői Információk/ KID mindenkor hatályos szövegváltozata elérhető a www.erste-am.com honlapon, és a mindenkori alapkezelő, valamint a mindenkori letétkezelő székhelyén térítésmentesen rendelkezésre áll. A tájékoztató legutóbbi közzétételének pontos dátumára, különböző nyelveken elérhető a Kiemelt Befektetői Információra/KID-re, valamint a dokumentumok esetleges további átvevőhelyeinek listájára vonatkozó információk a www.erste-am.com  honlapon tekinthetők meg.

A honlapon megjelenített információk befektetőink kiegészítő tájékoztatását szolgálják, és az információk összeállításával megbízott személyek ismeretein alapul. Elemzéseink és végkövetkeztetéseink általános jellegűek, és nem veszik figyelembe az egyes befektetők egyéni igényeit a hozamok, adózási helyzet vagy kockázatvállalási hajlandóság tekintetében. A múltbeli hozam nem jelent garanciát a jövőbeli teljesítményre nézve.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az értékpapírokba történő befektetés a hozamlehetőség mellett kockázatokat is magában rejt. A befektetési jegy árfolyama emelkedhet és csökkenhet is. A devizaárfolyam változások pozitív és negatív hatással egyaránt lehetnek a befektetés értékére. Emiatt, előfordulhat, hogy a visszaváltáskori befektetés összege alacsonyabb, mint a befektetési jegy vásárlásakor befektetett összeg. Megalapozott befektetői döntés a hatályos Tájékoztató és Kezelési Szabályzat, valamint az AIFMG 21. §-ának megfelelően összeállított befektetői tájékoztató ismeretében hozható, melyből tájékozódhat a befektetési jegy vásárlásához kapcsolódó költségekről, valamint a kockázatokról.

Amerikai állampolgárok befektetési jegy vásárlására vonatkozó korlátozásokról a Tájékoztató és az AIFMG 21. §-ának értelmében a Kiemelt Befektetői Információk ide vonatkozó részeiből tájékozódjon.

Tévedések jogát fenntartjuk.