Az Erste Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő vagy Adatkezelő) fontosnak tartja ügyfelei (Ügyfél) és minden egyéb érintett természetes személy (a továbbiakban az Ügyfél és az egyéb érintett személy együtt: Érintett) adatkezeléshez kapcsolódó jogának tiszteletben tartását és érvényre juttatását.

Az Alapkezelő az Érintett személyes adatainak kezelése, nyilvántartása, feldolgozása és továbbítása során az alábbi jogszabályok figyelembevételével jár el:

·       az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.),

·       AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (Adatvédelmi Rendelet vagy GDPR)

·       a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.),

·       a befektetési vállalkozásokról, az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.),

·       a Bizottság 231/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2012. december 19.) a 2011/61/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a mentességek, az általános működési feltételek, a letétkezelők, a tőkeáttétel, az átláthatóság és a felügyelet tekintetében történő kiegészítéséről (ABAK rendelet)

·       2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

·       2017. évi LIII. törvény - a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);

Az Alapkezelő az adatbiztonsági követelmények betartása érdekében gondoskodik az Érintett személyes adatainak védelméről és biztonságáról, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

1.     Kapcsolattartói adatok kezelése

Alapkezelő ügyfelei, valamint szerződéses partnerei képviseltében eljáró személyekről és azok szerződéses, valamint egyéb kapcsolattartóiról nyilvántartást vezet vállalatirányítási rendszerében.

Az adatkezelés célja

Az Alapkezelő napi működésének zavartalan biztosítása részeként a szerződéses partnerekkel történő folyamatos kapcsolattartás biztosítása, a szerződések teljesítésével összefüggő ügyintézés elősegítése.

A kapcsolattartói adatok kezelése körében az Alapkezelő az alábbi követelményeket teljesíti:

-        a kapcsolattartói adatok rögzítése során az adatokat pontosan rögzíti,

-        amennyiben egy kapcsolattartó személye változik, az új kapcsolattartó a régi kapcsolattartó személy helyébe kerül rögzítésre,

-        amennyiben a kapcsolattartó adatát nem maga a kapcsolattartó adta meg, az első kapcsolatfelvétel során erről tájékoztatni kell a megkeresett személyt.

Személyes adatot az adatkérő azonosítása nélkül az Alapkezelő nem ad ki.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az Alapkezelő ahhoz fűződő jogos érdeke, hogy a napi munkavégzés zavartalanul történjen, a szerződéses partnerek kapcsolattartóival a napi munkavégzés során azonnal fel lehessen venni a kapcsolatot.

A kezelt adatok köre

név, beosztás, e-mail cím, telefonszám

Az adatok törlésének határideje

-        amennyiben a kapcsolattartó személye a szerződés fennállása alatt változik, úgy a régi kapcsolattartó személyes adatai haladéktalanul törlésre kerülnek,

-        egyéb esetben pedig a szerződést megszűnését követő 5 (öt) év

2.     Telefonbeszélgetések rögzítése

Az Alapkezelő rögzíti mind a bejövő, mind a kimenő telefonbeszélgetéseket.

Az adatkezelés célja

Az ügyfelek, üzleti partnerek, valamint az Alapkezelő jogainak érvényesítése, az esetleges jogviták eldöntését szolgáló bizonyíték biztosítása, utólagos bizonyíthatóság, szóbeli megállapodások utólagos bizonyítása, tranzakciók elszámolásával kapcsolatban felmerülő vitás kérdések eldöntése, továbbá a jogszabály által kötelezően előírt telefonos panaszkezelési rendszer működtetése.

Az adatkezelés jogalapja

-        a telefonos panaszkezelés esetén az Alapkezelőre vonatkozó jogszabályi és egyéb jogi szabályozó eszközök, valamint a Bszt. által előírt jogi kötelezettség teljesítése,  

-        egyéb esetekben pedig a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az Alapkezelő azon jogos érdeke, hogy az Alapkezelő az Érintettek és az Alapkezelő között felmerülő vitás kérdések tisztázását elősegítse.

A kezelt adatok köre

hívószám, hívott szám, a hívás dátuma, időpontja, a telefonbeszélgetés hangfelvétele, valamint a telefonbeszélgetés során az Érintett által megadott személyes adatok.

Az adatok törlésének határideje

-        A telefonon történő panaszkezelés esetén az Alapkezelő és a panaszt közlő Érintett közötti telefonos kommunikációról készült hangfelvételt – a vonatkozó jogszabályok és egyéb jogi szabályozó eszközök, valamint a Bszt. által előírtaknak megfelelően – 5 (öt) évig megőrzi,

-        A panaszkezelés körébe nem tartozó hívások rögzítése esetén a hangfelvétel őrzési ideje szintén 5 (öt) év.

Az Érintett kérésére az Alapkezelő biztosítja a hangfelvétel visszahallgatását, továbbá térítésmentesen rendelkezésre bocsátja a hangfelvételről készült hitelesített jegyzőkönyvet.

3.     Ügyfél azonosítással összefüggő adatkezelés

Az Alapkezelő – tekintettel a portfóliókezelési szolgáltatás nyújtási tevékenységére –a Pmt. hatálya alá tartozik. Ennek megfelelően a hivatkozott jogszabályban meghatározott esetekben ügyfél-átvilágítást kell végeznie. Az ügyfél-átvilágítás részletes szabályait a Társaság mindenkor hatályos Üzletszabályzatának O) pontja tartalmazza.

 

Az adatkezelés célja

Az Alapkezelővel portfóliókezelési szerződést kötő ügyfelek azonosítása.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a Pmt.-ben meghatározott, az Alapkezelőre előírt jogi kötelezettség teljesítése.

A kezelt adatok köre

név, születési név, születési hely, születési idő, anyja születési neve, állampolgárság, lakcím, személyazonosító okmány száma

Az adatok törlésének határideje

Az Alapkezelő Pmt-ben foglalt kötelezettség teljesítése során birtokába jutott személyes adatokat az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított 8 (nyolc) évig jogosult kezelni.

4.     Panaszkezeléssel összefüggő adatkezelés

A Alapkezelő biztosítja, hogy az Ügyfelei az Alapkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) közölhesse.

Az adatkezelés célja

Az ügyfélpanaszok kivizsgálása

Az adatkezelés jogalapja

Alapkezelőre vonatkozó jogszabályi és egyéb jogi szabályozó eszközök, valamint a Bszt. által előírt jogi kötelezettség teljesítése

A kezelt adatok köre

panaszos neve, lakcíme, székhelye, levelezési címe, telefonszáma

Az adatok törlésének határideje

Az Alapkezelő a panaszt és az arra adott választ 5 (öt) évig őrzi.

5.     Egyéb adatkezelések

Tekintettel arra, hogy az Alapkezelő főtevékenysége befektetés-kezelés (kollektív portfóliókezelés, valamint portfóliókezelés) így a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Alapkezelőt.

Az Alapkezelő a hatóságok részére személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Név: Erste Alapkezelő Zrt.

Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. szám 9. emelet

Cégjegyzékszám: 01-10-044157

Nyilvántartását vezeti: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 11895336-2-41

Telefonszám: 06-1/920-2193

E-mail cím: erstealapkezelo@erstealapkezelo.hu

 

Az Adatkezelő adatvédelmi ügyekben tájékoztatást adó munkavállalója:

Név: dr. Stift Győző

Telefonszám: 06-1/920-2162

E-mail cím: gyozo.stift@erstealapkezelo.hu

1.     Tájékoztatáshoz való jog

Az Alapkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az Érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkeiben említett valamennyi információt és a GDPR 15-22. és 34. cikkei szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

A tájékozósához való jog írásban, a jelen tájékoztató II. fejezetében megjelölt elérhetőségeken keresztül gyakorolható.

Az Érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az Érintett személyazonosságát.

Az Alapkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül közérthető formában, az Érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

2.      A hozzáférés joga

Az Érintett jogosult arra, hogy az Alapkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az alábbiakban felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

a) az adatkezelés céljai;

b) az Érintett személyes adatainak kategóriái;

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e) az Érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

g) ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

h) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Alapkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az Alapkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Az Alapkezelő az Érintett kérelmére az információkat elektronikus formában szolgáltatja.

3.      A helyesbítéshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Alapkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

4.      A törléshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Alapkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Alapkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje az alább meghatározott feltételek esetén:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) az Érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen;

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

5.     Az elfeledtetéshez való jog

Ha az Alapkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő Alapkezelőket, hogy az Érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

6.      Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Alapkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

a)     az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Alapkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b)     az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,

c)      az Alapkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,

d)     az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Alapkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

7.      Az adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Alapkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

8.      A tiltakozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelésére az Alapkezelő jogos érdeke, miatt kerül sor.

9.     Bírósághoz fordulás

Az Érintett személy az adatkezeléssel összefüggésben megillető jogainak sérelme esetén az Infotv-ben meghatározott esetben bírósághoz fordulhat.

10.  Kártérítési és sérelemdíj

Amennyiben az Érintett személyt az adatkezeléssel összefüggésben kár éri, az Infotv-ben meghatározottak szerint kártérítést követelhet.

Ha Társaság az Érintett személy adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az Érintett személy személyiségi jogát megsérti, az Érintett személy az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

11.  Eljárási szabályok

Az Alapkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet ezen III. fejezet 2-8. pontjai szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Alapkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.

Ha az Alapkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Alapkezelő a kért információkat, tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy - különösen ismétlődő jellege miatt - túlzó, az Alapkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy

b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Alapkezelőt terheli.

***

Az Érintett az Alapkezelő adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a NAIH-hoz fordulhat:

név:                     Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

székhely:            1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

honlap:               www.naih.hu

email:                  ugyfelszolgalat@naih.hu

***

A jelen tájékoztatóban nem érintett kérdésekben az Infotv. és a GDPR szabályai az irányadóak.

Erste Alapkezelő Zrt.

A weboldalunk különböző helyein sütiket használunk. A sütik (idegen kifejezéssel:”cookie”) kis szöveges fájlok, amelyek különböző funkcióval rendelkeznek.

A sütik többek között információt gyűjtenek, a látogatóról, illetve eszközéről megjegyzik a látogató egyéni beállításait (pl.: felismerik a felhasználókat, amikor visszatérnek a webhelyre), és általánosságban megkönnyítik a weboldalak használatát, a felhasználók számára elősegítik, hogy a honlap a látogatók számára igazi webes élményt és hatékony információforrást jelentsen, illetve biztosítják a honlap üzemeltetője részére az oldal működésének ellenőrzését, a visszaélések megakadályozását és az oldalon nyújtott szolgáltatások zavartalan és megfelelő színvonalú biztosítását.

1.     Használatot segítő sütik

Ezen sütik egy része feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy a felhasználók böngészhessék honlapunkat, maradéktalanul és zökkenőmentesen használhassák annak funkciót, a honlapunkon keresztül elérhető szolgáltatásokat. Ezek az ún. munkamenet sütik, melyek többek között lehetővé teszik a látogató által adott oldalon, funkcióban vagy szolgáltatásban végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során. Ezen sütik érvényességi ideje kizárólag az aktuális látogatásra vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, ha az így van beállítva.

A sütik egy másik fajtája, az ún. használatot elősegítő sütik lehetőséget biztosítanak számunkra, hogy megjegyezhessük a látogató által megadott adatokat, egyéb információkat (például a belépéshez használt azonosító), hogy azt ne kelljen egy újabb látogatáskor, vagy az oldalra való visszatéréskor ismételten rögzítenie. Ezen sütik mindaddig a látogató számítógépén, illetve annak böngészőjében maradnak, amíg a látogató nem törli őket.

2.     Statisztikai sütik

Az ún. statisztikai sütiket arra használjuk, hogy információt gyűjtsünk azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink honlapunkat. Ezek a sütik olyan információkat gyűjtenek, mint például, hogy melyik oldalt, aloldalt nézte meg a látogató, annak mely részére kattintott, hány oldalt vagy aloldalt keresett fel, milyen más oldalakat látogatott, milyen hosszú volt az egyes oldalak megtekintési ideje stb. Mindezek célja honlapunk és a rajta megtalálható funkciók szolgáltatások fejlesztése, optimalizációja és ezáltal a felhasználói élmény javítása, a zavartalan és megfelelő színvonalú szolgáltatásnyújtás biztosítása.

A statisztikai sütik használatához a látogató hozzájárulása szükséges. Az adatkezelés ebben az esetben a látogató hozzájárulásán alapul. A látogató hozzájárulása hiányában tehát ezeket a sütiket nem használjuk. A látogató a hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

A weboldal látogatója bármikor kezelheti saját süti beállításait böngészője beállításaiban. Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy az Ön által használt böngésző beállításaival a sütik használatát megtilthatja, illetve a korábban elhelyezett sütiket bármikor törölheti. A sütik használatának megtiltása esetén a weblap használata nehézkessé válhat, illetve bizonyos funkciók nem lesznek elérhetők.

Különböző szolgáltatásokat veszünk igénybe fent leírt adatfeldolgozás elvégzésére.

Az alábbiakban található e szolgáltatások rövid leírása és a vonatkozó feldolgozási célok ismertetése:

Commanders Act (működési)

A cookie-k beleegyezésének megszerzéséhez, kezeléséhez és dokumentálásához a CommandersAct hozzájárulás-kezelő platformját használjuk. Ezt a platformot a "Fjord Technologies" üzemelteti Franciaországban. https://www.commandersact.com/de/loesungen/customer-data-platform/

Adobe Analytics (statisztikai)

Az Adobe Analytics cookie-kat használ a különböző böngészőktől érkező kérések megkülönböztetéséhez és hasznos információk tárolásához, amelyeket egy alkalmazás később felhasználhat.

Az Analytics sütiket használ az új látogatók meghatározásához (névtelenül), a kattintási adatainak elemzéséhez és a webhelyen végzett tevékenységek nyomon követéséhez.

 

Szeretné megváltoztatni a beállításait?